Екип

Адвокат

Славянка Петрова Славова

Вписана в АК- София, Личен адвокатски № 1800759510 Завършва ВСУ “Черноризец Храбър“ випуск 1998/2004г. специалност- ПРАВО, МАГИСТЪР.

Успех от семестриалните изпити 4.88. Успех от държавните изпити 5.67. Ноември 2004г. придобива юридическа правоспособност. Юли 2005г. придобива адвокатска правоспособност след положени изпити пред Висшия Адвокатски съвет.

Вписана с Решение на АС №28 / 28.07.2006г. на АС-Силистра като адвокат в АК-Силистра на 09.10.2006г. От октомври 2006г. до януари 2013г. адвокат в АК-Силистра. От януари 2013г. до юли 2013г.

Главен юрисконсулт на Община Сливо поле, област Русе. От октомври 2013г. до септември 2021г. адвокат в АК-Русе. От октомври 2021г. до настоящия момент адвокат в АК- София. Юридически стаж 17 години.

Процесуално представителство по граждански, търговски, административни, данъчни и наказателни дела, както и образуване и водене на изпълнителни производства.

Адвокатска практика

Наказателно право

Осигурява защита и представителство пред органите на досъдебното производство и съда. Защита преди образуване на досъдебно производство, още в хода на полицейска и/или прокурорска проверка по смисъла на ЗСВ.

Домашно насилие

Осигуряване на правна защита и съдействие в производството по даване на защита на лица жертви на домашно насилие, незабавна защита от насилие, защита на лица обект на съдебно преследване при симулирано насилие.

Развод

Защита по бракоразводни дела – развод по исков ред и по взаимно съгласие. Брачен и предбрачен договор, режим на имуществени отношения. Издръжка. Семейно жилище и имуществени отношения между съпрузите.

Родителски права

Режим на лични отношения с дете. Привременни мерки за лични отношения с дете. Лишаване и ограничаване на родителски права.

Исковете срещу държавата за обезщетения за вреди

Търсене на отговорност за дейност на администрацията и правозащитните органи.

Административно-наказателно право

Защита при съставяне на акт за установяване на административно нарушение и издаденото в тази връзка наказателно постановление.

Запази час за консултация

с адвокат Сокол Недков