Екип

Адвокат

Кристиан Хаджиев

Образование

  • 2014-2019г. ЮФ при УНСС.
  • Участие на Националното състезание по Наказателно право, III място, капитан на отбор.
  • 2019г. Полага с отличен предвидените държавни изпити по Гражданскоправни, Публичноправни и Наказателноправни науки.
  • 2020г. Магистър по право
  • 2020г. печели кандидат-докторантски конкурс по „Наказателно-процесуално право”.
  • 2020. Докторант, ЮФ на УНСС.

Езици

  • Английски

Професионален опит:

  • Адвокатски сътрудник в адвокатска кантора „Сокол Недков” от 2016 г.

Адвокатска практика

Наказателно право

Осигурява защита и представителство пред органите на досъдебното производство и съда. Защита преди образуване на досъдебно производство, още в хода на полицейска и/или прокурорска проверка по смисъла на ЗСВ.

Домашно насилие

Осигуряване на правна защита и съдействие в производството по даване на защита на лица жертви на домашно насилие, незабавна защита от насилие, защита на лица обект на съдебно преследване при симулирано насилие.

Развод

Защита по бракоразводни дела – развод по исков ред и по взаимно съгласие. Брачен и предбрачен договор, режим на имуществени отношения. Издръжка. Семейно жилище и имуществени отношения между съпрузите.

Родителски права

Режим на лични отношения с дете. Привременни мерки за лични отношения с дете. Лишаване и ограничаване на родителски права.

Исковете срещу държавата за обезщетения за вреди

Търсене на отговорност за дейност на администрацията и правозащитните органи.

Административно-наказателно право

Защита при съставяне на акт за установяване на административно нарушение и издаденото в тази връзка наказателно постановление.