Биография

Образование

 • 2006 г. – 2011 г. Нов Български Университет, Магистърски факултет, Магистър по Право, с професионална квалификация Юрист
 • 2011 г. Полага с отличие предвидените държавни изпити по гражданскоправни, публичноправни и наказателноправни науки
 • 2013 г. Полага успешно предвидения в чл. 8 от Закона за адвокатурата изпит

Езици

 • Английски
 • Македонски
 • Сръбски
 • Гръцки
 • Албански

Професионална квалификация:

 • 02 – 05 юни 2011 г. Докладчик на Семинар – “Двадесет години съвременно юридическо образование НБУ”
 • 01.02 – 28.03.2012 г. Стажант-юрист в софийски районен съд
 • 28.03 – 11.04.2012 г. Стажант-юрист в съдебно-изпълнителна служба
 • 11.04 – 25.04.2012 г. Стажант-юрист в служба по вписванията
 • 25.04 – 09.05.2012 г. Стажант-юрист в районна прокуратура
 • 09.05 – 23.05.2012 г. Стажант-юрист в столична следствена служба
 • 23.05 – 06.06.2012 г. Стажант-юрист в софийска окръжна прокуратура
 • 06.06 – 04.07.2012 г. Стажант-юрист в софийски градски съд
 • 04.07 – 18.07.2012 г. Стажант-юрист при адв. Йосиф Герон
 • 18.07 – 01.08.2012 г. Стажант-юрист при нотариус Дарин Трифонов
 • 20.12.2012 г. Придобива юридическа правоспособност, след успешно положен изпит по чл. 294 от Закона за съдебната власт
 • 22 – 25.04.2013 г. Подготвителен семинар при Център за обучение на адвокати “Кръстю Цончев”

Професионален опит:

 • март 2009 г. – юни 2010 г.
  Заместник-председател на контролна комисия към СС на НБУ.
  Контролната комисия е специализиран, изцяло независим орган, който се избира пряко от студентите и докторантите на НБУ. Органът изпълнява контролни и надзорни функции върху дейността на студентски съвет. Контролна комисия следи за спазване на студентските права.
 • октомври 2010 г. – юни 2011 г.
  Заместник-председател на правна комисия към СС на НБУ.
  Правна комисия към студентски съвет. Правната комисия е орган, който се избира от управителния съвет. Органът изготвя правни становища необходими за дейността на студентския съвет, включително и по постъпили проекти на нормативни актове от компетентността на студентското представителство.
 • 2009 г. – 2012 г.
  Като студент води дело срещу водещо търговско дружество в страната, по Закона за защита на потребителите, което окончателно печели на втора инстанция, след като го губи на първа. По време на процеса срещу Сокол Недков се явяват множество адвокати с дългогодишен опит. Успешно води и печели дела като студент още, дела по охранителни, заповедни производства.
 • 2011 г.
  Стажант в софийска районна прокуратура, отдел “престъпления против личността”
 • май 2013 г. – ноември 2013 г.
  Юрисконсулт в търговско дружество с ограничена отговорност
  Подготовка на документи за участие в процедури по ЗТР, изготвяне на становища, протоколи и подготовка на документи във връзка с провеждане на общи събрания на дружеството, изготвяне на търговско-правни договори, както и правни становища по тях. Становища по трудово-правни въпроси – сключване и прекратяване на трудовоправни правоотношения, дисциплинарни производства и др. Защита в производства пред Комисия за защита на потребителите

Публикации и проекти:

 • Медийни изяви:
  телевизии – „bTV“, „Нова телевизия“, „Европа“, „ТВ7“, „NEWS7“, „Евроком“;
  вестници – „24 часа“, „Труд“, „СЕГА“;
  електронни издания – „blitz.bg“, „dartsnews.bg“, „dnesplus.bg“, „manager.bg“, „budilnik.com“ и много други
 • Публикация в “LAW JOURNAL” » Брой 1, 2011 г., на тема: “Хулигански подбуди като особен, субективен признак на състава на престъплението”
 • Участва в проект по изготвяне на курсова работа на тема: “Процесуалната фигура в наказателното производство – Частен обвинител”
 • Участва в проект по изготвяне на курсова работа на тема: “Средства за поддържането на реда и дисциплината в местата за лишаване от свобода”
 • Участва в проект по изготвяне на курсова работа на тема: “Криминалистична тактика при оглед на труп”
 • Проект по изготвяне на жалба пред административен съд, относно незаконосъобразна полицейска Заповед за задържане на лице по чл. 63 от ЗМВР, както и иницииране на производство по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди
 • Участва в проект по изготвяне на курсова работа на тема: “Обобщаване и анализиране на съдебната практика относно отмяната на постановени на неприсъствени съдебни решения – чл. 240 ГПК”
 • Участва в проект по изготвяне на курсова работа на тема: “Анализ на съдебната и арбитражната практика относно договарянето сам със себе си”
 • Участва в проект по изготвяне на курсова работа на тема: “Съдебна власт на Република България”
 • Участва в проект по изготвяне на курсова работа на тема: “Погасителна давност при непозволено увреждане”
 • Участва в проект по изготвяне на курсова работа на тема: “Фактическо съпружеско съжителство”

Членство в професионални организации:

 • Член на международната студентска асоциация по право в света “ELSA”
 • Член на Съюза на юристите в България
 • Член на Софийска адвокатска колегия

Адвокатска практика

Наказателно право

Осигурява защита и представителство пред органите на досъдебното производство и съда. Защита преди образуване на досъдебно производство, още в хода на полицейска и/или прокурорска проверка по смисъла на ЗСВ.

Домашно насилие

Осигуряване на правна защита и съдействие в производството по даване на защита на лица жертви на домашно насилие, незабавна защита от насилие, защита на лица обект на съдебно преследване при симулирано насилие.

Развод

Защита по бракоразводни дела – развод по исков ред и по взаимно съгласие. Брачен и предбрачен договор, режим на имуществени отношения. Издръжка. Семейно жилище и имуществени отношения между съпрузите.

Родителски права

Режим на лични отношения с дете. Привременни мерки за лични отношения с дете. Лишаване и ограничаване на родителски права.

Исковете срещу държавата за обезщетения за вреди

Търсене на отговорност за дейност на администрацията и правозащитните органи.

Административно-наказателно право

Защита при съставяне на акт за установяване на административно нарушение и издаденото в тази връзка наказателно постановление.