Правни консултации

Адв. Сокол Недков предоставя правна помощ

В следните области на правото:

Наказателно право

Осигурява защита и представителство пред органите на досъдебното производство и съда. Защита преди образуване на досъдебно производство, още в хода на полицейска и/или прокурорска проверка по смисъла на ЗСВ.

Домашно насилие

Осигуряване на правна защита и съдействие в производството по даване на защита на лица жертви на домашно насилие, незабавна защита от насилие, защита на лица обект на съдебно преследване при симулирано насилие.

Развод

Защита по бракоразводни дела – развод по исков ред и по взаимно съгласие. Брачен и предбрачен договор, режим на имуществени отношения. Издръжка. Семейно жилище и имуществени отношения между съпрузите.

Родителски права

Режим на лични отношения с дете. Привременни мерки за лични отношения с дете. Лишаване и ограничаване на родителски права.

Исковете срещу държавата за обезщетения за вреди

Търсене на отговорност за дейност на администрацията и правозащитните органи.

Административно-наказателно право

Защита при съставяне на акт за установяване на административно нарушение и издаденото в тази връзка наказателно постановление.

Специалист в предоставянето на наказателно-правна защита

 • Осигурява защита и представителство пред органите на досъдебното производство и съда. Защита преди образуване на досъдебно производство, още в хода на полицейска и/или прокурорска проверка по смисъла на ЗСВ. Защита и представителство на обвиняем, подсъдим, задържан, свидетел, граждански ищец, граждански ответник, частен обвинител.
 • Решаване на делото със споразумение, съкратедно съдебно следствие.
 • Защите при мерки за неотклонение и други мерки за процесуална принуда. Задържане под стража.
 • Осигуряване на защита на лица жертви на престъпления. Граждански иск в наказателното производство, обезщетение за претърпени вреди – непозволено увреждане.
 • Съдействие по наказателни дела от частен харакер и публично-частен характер. Частен тъжител. Изготвяне на тъжби. Защита по дела от частен характер.
 • Адвокатска защита на свидетели – призоваване на лице в качеството им на свидетели по наказателни производства. Искането на свидетеля да се консултира с адвокат е задължително за разследващия орган и съда. Пенитенциарно право – защита по Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража.

Полицейско право

 • Защита на лица, обект на полицейски произвол – търсене на дисциплинарна, административна и наказателна отговорност.
 • Защита при полицейско задържане за 24 часа по чл. 63 от ЗМВР. Проверка на законосъобразността на Заповедта за задържане на лице, атакуване пред съд. При незаконосъобразност търсене на обезщетение от държавата по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди.
 • Защита при упражняване на полицейски правомощия – полицейски разпореждания, протоколи за полицейско предупреждение, криминална регистрация, идентификация на лице, полицейски обиск, проверка на вещи и превозни средства, полицейско претърсване на жилище, използване на сила и помощни средства.
 • Заличаване на криминална регистрация. Представителство при полицейско призоваване.

Административно-наказателно право

 • Защита при съставяне на акт за установяване на административно нарушение и издадения в тази връзка наказателно постановление. Наказателни постановления на полицейски органи, КАТ, ДАИ, общините, други органи на изпълнителната власт.

Деликтно право

 • Търсене на обезщетение за претърпени вреди – имуществени и неимуществени. Обезщетение на жертви на престъпления, както чрез иск в наказателното производство, така и по гражданскоправен ред. Защита срещу искове за непозволено увреждане.

Семейно право

 • Защита по бракоразводни дела – развод по исков ред и по взаимно съгласие. Режим на лични отношения с дете. Привременни мерки за лични отношения с дете. Лишаване и ограничаване на родителски права. Споразумения. Брачен и предбрачен договор, режим на имуществени отношения. Издръжка. Семейно жилище и имуществени отношения между съпрузите.

Защита на потребители и търговци в производства по Закона за защита на потребителите

 • Рекламационни производства, обезщетение за вреди, разваляне на договор. Законова и търговска гаранция. Авансови плащания, упражняване правото на отказ при дистанционни продажби. Представителство пред Комисията за защита на потребителите.

Защита по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди

 • Търсене на отговорност за дейност на администрацията и правозащитните органи. Отговорност на държавата и общините, полицейските органи, органите на досъдебното производство – разследващи полицаи, прокуратура, както и на съда. Иск за обезвреда на всички имуществени и неимуществени вреди.

Договорно право

 • Изготвяне на договори. Защита за и срещу неизпълнение на договорни задължения. Търсене на обезщетени за вреди при неизпълнен договор. Разваляне на договор. Договор за наем. Извънсъдебни спогодби. Защита при забава на строителство.

Търговско право

 • Регистрация на търговци и търговски дружества (фирми). Производства пред търговския регистър към Агенция по вписванията. Промени в обстоятелства на търговци и търговски дружества. Назначаване и освобождаване на управител, търсене на отговорност на управител. Изключване на съдружник. Освобождаване от отговорност. Обявяване на годишни финансови отчети (ГФО) в търговския регистър. Ликвидация и преобразуване на дружества.

Защита по Закона за защита от домашното насилие

 • Заповед за незабавна защита.

Закон за закрила на детето

 • Производство по налагане на мярка за закрила.

Закон за здравето – налагане на принудително лечение

Заповедно производство

 • Издаване на Заповед за изпълнение по чл. 410 и чл. 417 от ГПК. Възражение срещу искане за издаване на Заповед за изпълнение.

Защита срещу искове

 • Защита срещу искове на топлофикация, ЧЕЗ, софийска вода, мобилни оператори, интернет доставчици и др.

Производства по Закона за българското гражданство

 • Придобиване на българско гражданство.

Производства по Закона за чужденците в Република България

 • Пребиваване на чужденци в България – краткосрочно, продължително, дългосрочно и постоянно.

Бежанско право

 • Убежище и статут на бежанец. Осигуряване на закрила.

Трудово право

 • Възникване на трудово правоотношение (скючване на трудови договори). Защита при незаконно уволнение, защите при неправомерно прекратяване на трудов договор. Защита при нарушение на трудови права на слижителите и работниците.