Адвокатска професия

Адвокатската професия има особена роля при съвременните цивилизовани народи, изповядващи принципите на – демокрацията, правовата държава и свързаното с това върховенство на закона. Многовековната професия, е гарант за властване на законността в държавата и предотвратяване наевентуален произвол, свързан с властническите правомощия на държавата, особено що се касае до изпълнителната власт. Ето защо адвокатската защита и самата професия е Конституционно закрепена, регламентира се правото на защита на всеки гражданин от адвокат, правото да се среща насаме със своя адвокат, неприкосновенността на косреспонденцията, независимостта на адвокатурата.

Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи третира правото на адвокат, като основно човешко право, наред с правото на живот и др.

Ползването на адвокатска защите, не е насочено единствено към отстояване правата и законните интереси на отделния гражданин, а е част от разбирането за справедлив съдебен процес, тоест преследва се и по-далечна цел, от тази на отделния гражданин. В интерес на правосъдието е адвокатът да представи професионално пред съответнте органи защита, чрез оценка на всички данни по съответния казус и оттам да се стигне до справедливо съдебно решение, което да почива на обективната истина и правилното прилагане на закона, за което съдейства адвоката.

Съгласно Закона за адвокатурата, на адвоката се дължи необходимото съдействие и уважение, като на съдия. Очертани са широк кръг от права, които имат за цел възможност за ефективна защита правата и законните интереси на своите клиенти.

Наред с правата са налице и редица ограничения. Адвокатът не е търговец, той упражнява професия, която е консервативна и се осланя на многовековните традиции, дейност в интерес на обществото, гарант за конституционните им права, ето защо е недопустимо адвокатът да работи по търговски начин.

В най-общи линии адвокатската дейност вклюва следното:

  • Устни и писмени консултации, както и изготвяне на становища по всякакви въпроси на правото, включително проучвания на дела, подготовка на сделки и тн;
  • Изготвяне на всякакви книжа за защита правата и законните интереси на своите клиенти, като – молби, заявления, жалби, тъжби, искания, съдебни книжа и др.
  • Процесуално представителство на доверителите и подзащитните пред органите на съдебната и изпълнителната власт, както и пред други физически и юридически лица. Представителство пред полицейски органи, органите на досъдебното производство.